ลงทะเบียนชุมนุมรอบสุดท้าย

แจ้งนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม

             ระบบลงทะเบียนชุมนุมจะเปิดให้ลงทะเบียน หรือเปลี่ยนชุมนุมรอบสุดท้าย ในวันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เวลา18.00 น.  เท่านั้น ขอให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือต้องการเปลี่ยนชุมนุม รีบดำเนินการในเวลาที่กำหนด นักเรียนจะสามารถลงทะเบียนได้เฉพาะชุมนุมที่นักเรียนยังไม่เต็มเท่านั้น หากนักเรียนไม่ได้ลงทะเบียนผลการเรียนชุมนุมในภาคเรียนนี้จะเป็น มผ. 

 

แจ้งการเปิดระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมจะเปิดระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมในวัน อังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. และระบบจะปิดลงทะเบียนในวันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. ขอให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุมให้เรียบร้อยภายในวันเวลาดังกล่าว และพบคุณครูที่ปรึกษาชุมนุมตามสถานที่ที่แต่ละชุมนุมได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

 

                ตรวจสอบผลกิจกรรมชุมนุมแยกรายกิจกรรม หรือระดับชั้น ===>  คลิกที่นี่     
                นักเรียนสามารถเปลี่ยนชุมนุมได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
แจ้งการเข้าระบบเพื่อเลือกชุมนุม สำหรับนักเรียน ม.ปลาย

user : เลขประจำตัวนักเรียน
password : เลขบัตรประชาชน 13 หลักของนักเรียน