รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A – MATH
สถานที่เรียน : 223
1.ครูจเร
- - - 10 10
2 Amazing Science
สถานที่เรียน : 436
1.ครูเนตรดาว
- - - 18 18
3 Code.org
สถานที่เรียน : 643
1.ครูโศภิษฐ์
- - - 15 15
4 CROSSWORD GAME
สถานที่เรียน : 724
1.ครูทรงธรรม
- - - 20 20
5 DIY
สถานที่เรียน : 726
1.ครูสุคนฑาทิพย์
- - - 20 20
6 English for you (รับเฉพาะม.4)
สถานที่เรียน : 722
1.ครูสินีนาฎ
- - - - 16 16
7 GAT เชื่อมโยง
สถานที่เรียน : 625
1.ครูอภิญญา/ครูกิตติกร
- - - 20 20
8 HCEC Station
สถานที่เรียน : 727
1.ครูรุ้งรัตน์/Lryna
- - - 20 20
9 LEGO
สถานที่เรียน : 522
1.ครูเอื้อมพร
- - - 15 15
10 Programming
สถานที่เรียน : 641
1.ครูวัฒนา เมฆี
- - - 10 10
11 Q.E.D.
สถานที่เรียน : 225
1.ครูภาณุวัฒน์
- - - - 20 17
12 Siesta en España
สถานที่เรียน : Language Cafe
1.ครูธนาวดี
- - - 15 14
13 Vocab Club
สถานที่เรียน : 723
1.ครูขนิษฐา
- - - 10 10
14 กีฬามินิบริดจ์
สถานที่เรียน : 222
1.ครูพนารัตน์
- - - 20 20
15 เกมคณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : 221
1.ครูจันทนา/ครูวรรณพร/ครูณัฐมน
- - - 20 19
16 ขับร้องประสานเสียง
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีสากล
1.ครูดฐพงศ์/ ครูบุญเพ็ง
- - - 30 29
17 คณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 226
1.ครูธีรภัทร/ครูโภคิน
- - - 15 15
18 คนรักบาส
สถานที่เรียน : สนามบาสร่วมใจ
1.ครูสวรินทร์
- - - 35 34
19 โครงงานวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : 421
1.ครูสวรรยา
- - - 20 20
20 โครงงานอาชีพเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
สถานที่เรียน : อาคารฝึกงาน
1.ครูบุษบา บูชาอินทร์/ ครูปวริศา
- - - 20 20
21 จ้อจีนจากจอ
สถานที่เรียน : 735
1.ครูครูประสานใจ/ครูญาณพัทธ์
- - - 20 19
22 จิตอาสา
สถานที่เรียน : 132
1.ครูศิริวรรณ
- - - 16 15
23 เชิดสิงโตจีน (รับเฉพาะผู้ชาย)
สถานที่เรียน : 734
1.ครูบุญชัย
- - - 15 14
24 ดาราศาสตร์
สถานที่เรียน : โสตฯ4
หมายเหตุ : ติดต่อครูวีระศักดิ์โดยตรง
1.ครูวีระศักดิ์/ครูพิทยา/ครูศิริลักษณ์
- - - 0 32
25 ตลาดหุ้น
สถานที่เรียน : 413
1.ครูประสิทธิ์
- - - 20 20
26 ตะกร้อ
สถานที่เรียน : โดม
1.ครูศักดิ์ศิริ
- - - 16 16
27 เตรียม Ent
สถานที่เรียน : 238
1.ดร.วิมลรัตน์
- - - 20 16
28 ถ่ายภาพ
สถานที่เรียน : 424
หมายเหตุ : ติดต่อครูมาลินีโดยตรง
1.ครูมาลินี
- - - 0 20
29 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
1.ครูบุษบา/ครูพัชยา
- - - 21 21
30 นศท.ชั้นปีที่1
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : รับเฉพาะ นศท. ชั้นปีที่ 1
1.ครูอาคม
- - - 130 111
31 นศท.ชั้นปีที่2
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : รับเฉพาะ นศท. ชั้นปีที่ 2
1.ครูรุ่งกมล
- - - 117 115
32 นศท.ชั้นปีที่3
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : รับเฉพาะ นศท. ชั้นปีที่ 3
1.ครูศุภชัย/ครูธงชัย
- - - 134 127
33 นิติ – รัฐศาสตร์
สถานที่เรียน : 125
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.4/11, ม.5/11
1.ครูปัญญา/ครูชมัยพร
- - - - 0 61
34 แนะแนว (YC เพื่อนที่ปรึกษา)
สถานที่เรียน : แนะแนว2
1.ครูพรรณทิพา/ครูปรีดาภรณ์
- - - 20 20
35 บรรณารักษ์อาสา
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูศรินญา
- - - 20 20
36 ปักผ้าด้วยมือ
สถานที่เรียน : ห้องงบประมาณ
1.ครูคงขวัญ/ครูปวีณา
- - - 10 10
37 ภาษาเกาหลี
สถานที่เรียน : 736
1.ครูปัณณธร
- - - 30 30
38 ภาษาญี่ปุ่น (รับเฉพาะแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น)
สถานที่เรียน : 737
หมายเหตุ : รับเฉพาะแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น
1.ครูณัฐพงษ์
- - - 30 22
39 ภาษาฝรั่งเศส
สถานที่เรียน : 721
1.ครูกิติยาภรณ์
- - - 30 30
40 ภาษาสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 624
1.ครูสุรางค์
- - - 15 15
41 เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : 126
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.6/11
1.ครูบรรดิษฐ์/ครูสมชาย
- - - - - 0 24
42 ร้อง เล่น เต้นเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : 631
1.ครูวันเพ็ญ/ครูศิริลักษณ์
- - - 10 10
43 วาดภาพคนเหมือน
สถานที่เรียน : พิพิธภัณฑ์
1.ครูวิทยา
- - - 20 20
44 ศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1.ครูสมบัติ
- - - 20 19
45 ศิลปะไทย
สถานที่เรียน : 318
1.ครูณัฏฐณิชา
- - - 10 10
46 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : สมาคมศิษย์เก่า
1.ครูธงชัย / ครูเกศินี
- - - 20 19
47 สอวน.เคมี
สถานที่เรียน : 421
1.ครูบุรีรัตน์
- - - 20 17
48 เสริมทักษะภาษาไทย
สถานที่เรียน : 624
1.ครูพรสุภา
- - - 15 15
49 เสริมอัจฉริยภาพเคมี (ม.4/5)
สถานที่เรียน : 524
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.4/5
1.ครูอานุภาพ
- - - - - 0 24
50 เสริมอัจฉริยภาพเคมี (ม.5/5)
สถานที่เรียน : 423
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.5/5
1.ครูวัชรพงษ์
- - - - - 0 18
51 โสตทัศนูปกรณ์
สถานที่เรียน : 116
1.ครูอนุชา
- - - 10 10
52 ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
1.ครูรัชนี แข็งสาริกรณ์
- - - 15 15
53 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : อาคารฝึกงาน
1.ครูพนธ์วศิษฎ์/ครูนิกร
- - - 20 19
54 อาสาพยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.ครูโชติรส
- - - 20 21